ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

          PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zkrácená verze)

          název programu:  SLUNÍČKO

 

      Název a adresa školy :

      Mateřská škola Hodonín, Jánošíkova 3513/11, příspěvková organizace

      695 01 Hodonín

      Zřizovatel :

      Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 01 Hodonín

      Ředitelka MŠ :                      zástupce řed. :

      Jarmila Všetulová                  Jaroslava Nesvadbová

      Platnost dokumentu : od 1.9.2016    

      Pedagogické pracovnice :

      Sylvie Muchová - MD 

      MŠ Jánošíkova: 

 1. Kateřina Hrnková
 2. Jitka Macková
 3. Monika Lungová
 4. Jitka Prostředníková
 5. Miloslava Klímová 
 6. Aneta Trnovcová
 7. Věra Veselá 
 8. Jarmila Všetulová 

       MŠ  Vrchlického: 

 1. Simona Mikulášková 
 2. Jaroslava Nesvadbová 
 3. Annetta Podolská 
 4. Alena Rozsypalová 

      Asistentky pedagoga:

 1. Blanka Svobodová 
 2. Michaela Gmytriaková, DiS.
 3. Ivana Žurková

      Provozní pracovnice :

      MŠ Jánošíkova :    školnice - Monika Šavarová

                                   uklízečka - Drahomíra Bulajcsíková

      kuchyně:              vedoucí ŠJ - Jitka Úradníková

                                   kuchařky - Jitka Trávníčková, hl. kuchařka

                                                  - Jana Hnilicová

                                                  - Radomíra Kmentová, pomocná kuchařka

      MŠ Vrchlického :     školnice - Milena Perutková

                                    kuchařka - Bohumila Bravencová                    

      Právní forma : příspěvková organizace

      Telefon  :                              mobil:

      518 353 403               606 685 168    MŠ Jánošíkova

      518 341 271               724 043 743    MŠ Vrchlického

      email : reditelstvi@msjanosikova.cz 

 

motto:

              „Kdo tu svítí, kdo tu hřeje,

               kdo se tady s námi směje,

               chlapec nebo holčička,

               to jsou naše sluníčka“

 

Cílem naší práce je, aby se dítě v mateřské škole cítilo bezpečně, radostně a spokojeně.

Toho chceme dosáhnout především laskavým a přátelským přístupem, kterým budeme u dětí navozovat potřebu vnímat, naslouchat, objevovat a nebát se projevovat samostatně, ale zároveň ohleduplně.

Plánování naší práce vychází z potřeb, zájmu dětí a z analýzy současného stavu. Snažíme se respektovat vývojové a věkové zvláštnosti dětí, poskytujeme dětem  dostatečný prostor pro individuální rozvoj a pro veškeré činnosti,  zejména hru, vzájemnou komunikaci a spolupráci.  

Nezbytnou podmínkou pro naplnění našeho záměru je příprava podnětného vzdělávacího prostředí a vhodná motivace. Ve výchovně vzdělávací práci upřednostňujeme prožitkové učení a smyslové vnímání jako základ přirozeného poznávání. Maximálně podporujeme rozvíjení komunikativních dovedností.

Učíme děti zdravému životnímu stylu i uvědomění si odpovědnosti za své chování

i jednání. Přirozeným pohybem v mateřské škole i v přírodě optimálně působíme

na  tělesný vývoj. Rozvíjíme děti v oblasti fyzické, psychické i sociální. Klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb se současným respektováním individuality a jedinečnosti každého dítěte.

Chceme, aby dítě na konci předškolního vzdělávání bylo schopno zvládat samostatně nároky dalšího vzdělávání i běžného života, které ho v budoucnosti očekávají.

Odměnou pro nás jsou úsměv, rozzářené oči dětí, pohodová atmosféra i spokojenost rodičů.

Zásady našeho působení:

 1. chceme, aby se děti v mateřské škole cítily spokojeně a bezpečně
 2. respektujeme individualitu, možnosti, potřeby i zájmy každého dítěte
 3. ve vzdělávání upřednostňujeme prožitkové učení, smyslové vnímání, přirozený pohyb
 4. snažíme se, aby děti zažívaly co nejméně stresu a napětí, aby se pomocí komunikativních dovedností dovedly vypořádat s problémy
 5. ve vzdělávání dětí chceme být partnery rodičů s ohledem na zvyklosti rodiny
 6. naším cílem je, aby na konci předškolní docházky děti zvládaly:
 •     uplatňovat základní společenská pravidla
 •     navazovat kontakty s vrstevníky i dospělými
 •     mít svůj názor a dokázat ho obhájit
 •     brát ohled na druhé
 •     vystupovat jako samostatná osobnost     

 

Formy naší práce:

Hlavní a každodenní aktivitou dětí je hra, která je součástí všech spontánních i řízených  činností. Snažíme se do hry dětí co nejméně zasahovat, s výjimkou případů, kdy dochází k porušování společně dohodnutých pravidel. 

Při skupinové práci rozvíjíme vzájemné vztahy mezi dětmi, spolupráci a pomoc. Individuálním  přístupem k dětem napomáháme samostatnému  řešení úkolů.

V řízených činnostech uplatňujeme především  rozhovor , opakovací chvilky a zvládání běžných i náhodných situací.

Formy vzdělávání se uskutečňují každodenně při všech činnostech

a situacích. Vycházejí z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat, naslouchat a dívat se kolem sebe.

 

Organizace  dne v MŠ Jánošíkova

6.15 - 7.00: Otevření MŠ, scházení všech dětí ve IV. třídě, ranní hry

            dle vlastní volby            

                   7.00 – 7.30 : odchod dětí ze IV. třídy do III. a II. třídy

                              8.00 : odchod dětí I. třídy do své třídy              

                    7.00 – 9.00 : ranní hry dětí, diagnostická práce učitelky, smyslové hry,

                                       procvičování jemné i hrubé motoriky, rozvíjení hygienických

                                       dovedností a návyků, grafomotorická cvičení, jazykové

                                       chvilky, didakticky zacílené činnosti ( záměrné i spontánní

                                       učení ve skupinkách i individuálně ):

                                       tělovýchovné chvilky – posilování správného držení těla,

                                       rozvíjení obratnosti, rozvíjení chůze, běhu, skoku a lezení.

                                       Cvičení orientace v prostoru, smyslu pro rytmus, cvičení

                                       na nářadí a s náčiním, zdravotní cviky a pohybové aktivity.

                                       Kooperativní i prožitkové učení, komunitní kruh

                9.00 – 9.30 :   postupná svačina dětí

                9.30 – 11.30:  příprava na pobyt venku, pobyt venku

             11. 30 – 12.00 : příprava na oběd,osobní hygiena, oběd

              12.00 – 13.30:   odpočinek s postupným vstáváním dětí, zájmové hrové

                                        aktivity, ind. práce s dětmi – péče speciálně pedagogická

              13.30 – 14.00:   postupná svačina dětí

              14.00 – 15.30:  odpolední zájmové činnosti , hry a didakticky cílené

                                       činnosti spojené s uspokojováním každodenních potřeb

                                       a zájmů dětí.

              15.30 – 16.00:  společné hry ve IV. třídě

 

Organizace dne v  MŠ Vrchlického

6.15 – 7.00    Otevření mateřské školy, scházení dětí v VI. „Motýlci“

7.15 – 9.00    v 7.00 hod. (lichý týden), v 7.35 hod. (sudý týden) děti V. tř.„Sluníčka“ odcházejí do své třídy.

                      Vytváření hygienických, sebeobslužných a zdvořilostních návyků                     

                      Didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní) podporující

                      kooperativní a prožitkové učení dítěte

                      Aktivity na rozvoj komunikativních dovedností

                      Komunitní kruh, diskusní kruh

                      Pohybové aktivity a pohybové hry

9.00 – 9.30    Průběžná svačina

9.30 – 11.30  Pobyt venku – sezónní činnosti, pohyb. hry

                      Spontánní i řízené pohyb. činnosti na školní zahradě, vycházky

                      do okolí MŠ

11.30 – 12.30  Příprava na oběd, oběd (třídy se střídají v jídelně – V.tř., VI.tř.)

                        Osobní hygiena, příprava na odpočinek

12.30 – 14.00  Odpočinek a relaxace dětí, klidové aktivity dětí,

                        průběžné vstávání

13.45 – 14.15  Průběžná svačina

14.30 – 16.00  Odpolední zájmové činnosti – děti si vybírají činnosti podle

                        své volby nebo pokračují v započatých                       

                        dopoledních činnostech

                        Individuální práce s dětmi

15.15 hod.       Děti z V. tř. přecházejí do VI.tř., provoz zajišťuje jedna učitelka

16.00 hod.       Provoz MŠ končí

 

Integrované bloky:

6. 1.tématický celek:  „ČLOVĚK“

záměr:

V tomto tematickém bloku budeme respektovat především individualitu dítěte, laskavým přístupem a podanou rukou usnadníme dětem adaptaci na nové prostředí. Učíme děti orientovat se v prostředí, poznávat nové hry, hračky a postupně se přizpůsobovat dennímu režimu mateřské školy. Povedeme děti k rozvíjení poznatků o hodnotách spojených s ochranou zdraví a vztahů mezi lidmi. Nastavíme dětem podmínky, které povedou k uvědomění si sebe sama, respektování pravidel, poznávání svých priorit a potřeb.

tematické části:

„Mám nové kamarády“

„Chci být zdravý“

„Moji blízcí lidé“

„Co dělám celý rok“

 

 1. 2.tématický celek: „PŘÍRODA“

záměr:

V tomto tematickém bloku budeme u dětí upevňovat pocit sounáležitosti s  přírodou živou i neživou. Budeme učit děti, co příroda v jednotlivých obdobích člověku poskytuje, jak se mění, jak se z jara probouzí a na podzim ukládá k odpočinku. Plánovanými aktivitami chceme u dětí vzbudit zájem o prostředí, ve kterém žijí a že se jich problematika ochrany přírody osobně dotýká. Pro tento integrovaný blok využijeme především prostředí školní zahrady i přírody v okolí mateřské školy. Nástroji budou pozorování a přímé zážitky dětí při pobytu venku, vycházkách a výletech.

tematické části:

„Poznáváme zvířata“

„Co roste“

„Kalendář přírody“

„Hrajeme si a sportujeme“

 

 1. 3.tématický celek : „SVĚT“

záměr:

V tomto tematickém bloku se vypravíme do jednotlivých světadílů poznávat tamní kulturu, tradice, přírodu i zvířata. Povedeme děti k uplatňování získaných zkušeností v praktickém životě, schopnosti umět si vybírat a přijímat za svou volbu odpovědnost. Vzájemnou komunikací budeme rozšiřovat slovní zásobu, budeme učit děti vyjadřovat svou fantazii, představivost a slovně hodnotit své zážitky. Nabídneme dětem jednotlivé poznatky o místě, kde žijí, o Zemi i vesmíru.  Povedeme děti k prosociálnímu chování, respektování lidí kolem sebe a upevňování mezilidských vztahů.

tematické části:

„Místo, kde žiji“

„Všechno jede, co má kola“

„Všechny děti světa“

„Planeta Země“

 

ad7)  Evaluace

Je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, podmínek a výsledků podle předem daných pravidel. Jejím cílem je ověřit a zlepšit kvalitu vzdělávání.  Snažíme se o její systematickou, pravidelnou a smysluplnou realizaci.

Evaluační kritéria:

 • ŠVP PV (jak naplňuje cíle a požadavky RVP PV)
 • TVP (jak naplňuje cíle a požadavky ŠVP PV)
 • podmínky školy
 • výchovně vzdělávací činnosti
 • výsledky vzdělávání

Evaluace probíhá na úrovni:

 • školy
 • třídy (včetně sebereflexe učitelek)
 • výsledků a pokroků u dětí
 • provozních zaměstnanců