Režim dne

 

Provoz obou mateřských škol je od 6.15 do 16.00 hodin

 

Uspořádání dne je pružné a umožňuje volný průběh činností. Respektuje právo dítěte na vlastní spontánní aktivity a využití aktuálních situací, právo účastnit se nebo neúčastnit se společných činností.

 

Organizace dne v MŠ Jánošíkova

 

                    6.15 – 7.00: otevření MŠ, scházení všech dětí ve IV. třídě,

                                        ranní hry dle vlastní volby dětí

                              7.00: odchod dětí ze IV. třídy do III a II. třídy

                              7.45: odchod dětí I. třídy do své třídy

                   7.00 – 9.00: ranní hry dětí, diagnostická práce učitelky, smyslové hry,

                                       procvičování jemné i hrubé motoriky, rozvíjení hygienických

                                       dovedností a návyků, grafomotorická cvičení, jazykové chvilky,

                                       didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení -

                                       ve skupinkách i individuálně)

                                       tělovýchovné chvilky – posilování správného držení těla,

                                       rozvíjení obratnosti, rozvíjení chůze, běhu, skoku a lezení.

                                       cvičení orientace v prostoru, smyslu pro rytmus, cvičení

                                       na nářadí a s náčiním, zdravotní cviky a pohybové aktivity.

                                       kooperativní i prožitkové učení, komunitní kruh

                   9.00 – 9.30: postupná svačina dětí

                 9.30 – 11.30: příprava na pobyt venku, pobyt venku

               11.30 – 12.00: příprava na oběd,osobní hygiena, oběd

               12.00 – 13.30: odpočinek s postupným vstáváním dětí, zájmové hrové

                                       aktivity, ind. práce s dětmi – péče speciálně pedagogická

               13.30 – 14.00: postupná svačina dětí

               14.00 – 15.30: odpolední zájmové činnosti , hry a didakticky cílené činnosti

                                       spojené s uspokojováním každodenních potřeb a zájmů dětí

               15.30 – 16.00: společné hry ve IV. třídě

 

            Vdobě od 6:15 hod. do 7 - 7:45 hod., a také od 15.30 hod. do 16.00 hod. jsou všechny děti ve IV. tř. až do odchodu domů.

 

  

 

 

Organizace dne v MŠ Vrchlického

 

Organizace dne v MŠ Vrchlického

 

                6.15 – 7.00: otevření mateřské školy, scházení dětí v I.třídě „Sluníčka“

                          7.00:  děti ze II.tř. „Motýlci" odcházejí do své třídy

                7.15 – 9.00: vytváření hygienických, sebeobslužných a zdvořilostních návyků

                                    ranní hry

                                    ranní svačinka – ovocná mísa

                                    didakticky zacílené činnosti (řízené i spontánní) podporující

                                    kooperativní a prožitkové učení dítěte

                                    komunitní kruh, diskusní kruh

                                    pohybové aktivity a pohybové hry

                9.00 – 9.30: průběžná svačina

             9.30 – 11.30:  pobyt venku – sezónní činnosti, pohyb. hry

                                   spontánní i řízené pohyb. činnosti na školní zahradě

                                   vycházky do okolí MŠ

           11.30 – 12.30:  příprava na oběd, oběd (třídy se postupně střídají v jídelně)

                                   osobní hygiena, příprava na odpočinek

           12.30 – 14.00:  odpočinek a relaxace dětí, klidové aktivity nespících dětí

                                   průběžné vstávání

           13.45 – 14.15:  průběžná svačina

           14.30 – 16.00:  odpolední zájmové činnosti – děti si vybírají činnosti podle

                                   svého uvážení a zájmu (mohou pokračovat v započatých

                                   dopoledních činnostech)

            15.15 - 16,00: děti ze II.tř. přecházejí do I.tř., postupný rozchd dětí domů