JÍDELNA - SDĚLENÍ RODIČŮM PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vedoucí školní jídelny:   Jitka Úradníková 

hlavní kuchařka: Jitka Trávníčková

kuchařky: Jana Hnilicová, Bohumila Bravencová, Radomíra Kmentová 

 

KONTAKT:

telefon kancelář ŠJ: 518 344 178 

mobil MŠ:                 606 685 168 

e-mail: jidelna@msjanosikova.cz

Jídelníček pro děti je vytvářen podle výživových norem a dle vyhlášky č.10/2005 Sb. o školním stravování § 4, odst.9. Plnění norem je sledováno a vyhodnocováno ve spotřebním koši.

Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a způsobu života. Učíme je pečovat o své zdraví a správnému stravování. 

 

Výše stravného               

Ceny za stravování dětí

Rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Platy pracovníků jsou hrazeny státem a věcné náklady (energie, vybavení, čistící prostředky) jsou hrazeny zřizovatelem (Město Hodonín). Vše je upraveno školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Skutečná cena za celodenní stravování v MŠ převyšuje 50,- Kč. Děti jsou zařazování do věkových skupin, cena za potraviny je stanovená finančním limitem,který je v naší MŠ na spodní hranici.

I. kategorie dětí od 3 do 6 let    II. kategorie dětí od 7 do 10 let
Celodenní strava (8,- + 18,- + 7,-) 33,- Kč Celodenní strava (9,- + 20,- + 7,-) 36,- Kč
Polodenní strava (8,- + 18,-) 26,- Kč Polodenní strava  (9,- + 20,-) 29,- Kč

Ve stravném jsou započítány tekutiny (čaj, mléko, ovocná šťáva,... které jsou podávány ke svačinkám a obědu), pitný režim mimo tuto dobu je zabezpečen pitnou vodou, která je vyhodnocena a doporučena nejnovějšími výzkumy jako nejlepší základ pitného režimu.

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školného) : 400,- Kč/ měs.

Každý měsíc musí zákonný zástupce zaplatit úplatu za předškolní vzdělávání (školné) za své dítě v hodnotě 400,- Kč.

Úplatu zákonný zástupce neplatí pokud:

  • je dítě v předškolním věku
  • zákonný zástupce pobírá sociální příspěvek a každý měsíc dokládá potvrzení
  • fyzická osoba, která o dítě pečuje, pobírá dávky pěstounské péče
  •  dítě nenavštěvuje MŠ po dobu delší jak 1 měsíc ze závažných důvodů - rodinných či ze zdravotních důvodů (nutno doložit žádostí a lékařským potvrzením a může se uplatnit pouze 1x ve školním roce)

O uvedené úlevy žádáte u vedoucí ŠJ, která Vám vydá potřebnou žádost.

 

Způsob úhrady:  

  1. v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ
  2. příkazem vaší bance (mobil banka, internet banka, na přepážce)

Číslo účtu a variabilní symbol Vám bude předán v kanceláři ŠJ, splatnost je do 20. dne v měsíci.

 

Odlašování stravy:

MŠ Jánošíkova - osobně, e-mailem či telefonicky nejpozději do 8:00 hodin ráno

MŠ Vrchlického - přijímá odhlašování stravy nejpozději do 7:30 hodin ráno

 

Pokud dítě rodiče neodhlásí (stačí telefonicky nebo mailem) do 8:00 na MŠ Jánošíkova a do 7:00 na MŠ Vrchlického (podle toho, kam dítě chodí), oběd se mu započítává, přestože dítě ve škole fyzicky není. Pokud je dítě nemocné a rodiče jej odhlásí na celý týden, musí znovu v pondělí zavolat, jestliže pořád zůstává doma, jinak se oběd automaticky znovu začne počítat. Proto NEZAPOMÍNEJTE děti odhlašovat. Stane-li se, že dítě potřebujete umístit do školy, přestože je na ten den odhlášeno, po domluvě ho můžeme přijmout. 

Pokud jste dítě nestihli odhlásit, můžeme Vám jeden den dát jídlo domů do přinesených nádob – tyto musí odpovídat hygienickým normám - v době 11:00 – 11:20 hod.

Platby:                        

Č.Ú. 1787790257/0100             VS:  každé dítě má své evidenční číslo      

Při nástupu dítěte do školy se musí uhradit záloha na stravné a školné nejpozději do 31. srpna. Další platba následuje až v říjnu za za září, v listopadu za říjen, .... Platby je VŽDY nutné uhradit do 20. dne v měsíci. Záloha se dětem vyúčtovává při odchodu z MŠ tím, že rodiče neplatí poslední 2 měsíce před ukončením docházky. Finanční zůstatky na konci škoního roku se dětem, které dále navštěvují MŠ, převádějí na příští školní rok.

Zálohy při nástupu do MŠ:

  • u dětí 3-5 let       stravné + školné + kulturní akce = 2.600,-
  • u předškoláků     stravné + kulturní akce = 1.800,-
  • u OŠD                 stravné + kulturní akce = 1.900,-

(Záloha je vlastně platba stravného a školného v hodnotě 2 měsíců, protože vyúčtování stravy za září, se může uhradit až do 20. října a v tu dobu dítě už skoro 2 měsíce projedlo)

kulturní akce – (zálohy jsou 500,-Kč) - z této zálohy jsou odečítány peníze podle toho, zda je dítě na akci přítomno či ne. Pokud už má dítě na kontě málo, budete vyzváni k zaplacení další zálohy. Na konci roku se zůstatky vracejí odcházejícím dětem, ostatním přecházejí na další školní rok. (Za školní rok proběhnou akce v celkové hodnotě do cca 1000,- Kč)    

Zálohy můžete zasílat na účet kdykoliv, pod VS (číslo, které jste obdrželi v kanceláři ŠJ ). Hotově budu zálohy vybírat v červenci nebo poslední týden v srpnu. Pokud nebudou zálohy zaplaceny, nemůžeme dítě přijmout. Mateřská škola si vyhrazuje právo zveřejnit na nástěnce jméno dítěte a částku neuhrazené pohledávky.

Dětem, které budou navštěvovat mateřskou školky  v prázdninovém provozu rodiče stravné zaplatí podle pravidel mateřské školy, kterou budou navštěvovat.

V Hodoníně, 1. 7. 2019    

Jitka Úradníková, vedoucí ŠJ     

tel.: 518 344 178; mob. 606 685 168; tel.: 518 353 403

e-mail: ji.janosikova@quick.cz                     

 


PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ na školní rok 2019-2020.PDF